Alt Penedès

La comarca de l’Alt Penedès es troba a l’extrem meridional de la Depressió Pre-litoral catalana i té una extensió de 592,41 km2. Està situada entre les comarques de l’Anoia al Nord, el Garraf i el Baix Penedès al Sud, el Baix Llobregat a l’Est i l’Alt Camp a l’Oest. El nom Penedès apareix a diversos documents a partir del segle X. Sembla que deriva del mot penna que significava penya, roca. Si aquesta hipòtesi és certa, el terme Penedès significaria comarca rocallosa, comarca pedregosa.


L’Alt Penedès és una depressió longitudinal, els terrenys de la qual se situen entre els 90 m a la part més baixa, i els poc més de 900 m al punt més alt. La major part del territori – 76% – no supera, però, els 400 m.

L’origen geològic del relleu que envolta la comarca es troba, principalment, al Mesozoic (era secundària), mentre que els materials que formen les zones més baixes i planes tenen un origen quaternari.

Els terrenys quaternaris estan formats per sorres, llims, argiles i pedres, i són molt bons per al conreu de la vinya, tant pel que fa a la seva composició química – alt contingut de calç – com per la bona capacitat del sòl per a drenar les aigües.

La utilització de tècniques de conreu respectuoses amb l’entorn i la recollida dels fruits al seu punt òptim de maduració a l’arbre fa que s’aconsegueixin uns fruits exquisits i molt apreciats a tot arreu per les seves qualitats visuals i gustatives, sobretot el préssec, que es coneix amb el nom de préssec d’Ordal.

El Penedès te una xarxa hidrogràfica caracteritzada per rius amb cabals escassos i que pateixen un notable estiatge, de manera que molts d’ells només circulen intermitentment.

Som a