Territori i Paisatge

Subirats i l’Alt Penedès

Subirats és el municipi més extens de la comarca de l’Alt Penedès amb 55,78 km2. Aquesta comarca es troba en una depressió longitudinal (depressió prelitoral catalana), els terrenys de la qual se situen entre els 90 m a la part més baixa, i els poc més de 900 m al punt més alt. La major part del territori – 76% – no supera, però, els 400 m. A més, la comarca de l’Alt Penedès té una extensió de 592,41 km2. Està situada entre les comarques de l’Anoia al Nord, el Garraf i el Baix Penedès al Sud, el Baix Llobregat a l’Est i l’Alt Camp a l’Oest.

El nom Penedès apareix a diversos documents a partir del segle X. Sembla que deriva del mot penna que significava penya, roca. Si aquesta hipòtesi és certa, el terme Penedès significaria comarca rocallosa, comarca pedregosa.

L’origen geològic del relleu que envolta la comarca es troba, principalment, al Mesozoic (era secundària), mentre que els materials que formen les zones més baixes i planes tenen un origen quaternari.

Els terrenys quaternaris estan formats per sorres, llims, argiles i pedres, i són molt bons per al conreu de la vinya, tant pel que fa a la seva composició química – alt contingut de calç – com per la bona capacitat del sòl per a drenar les aigües.

El Penedès té una xarxa hidrogràfica caracteritzada per rius amb cabals escassos i un notable estiatge, de manera que molts d’ells només circulen intermitentment.

0subirats